തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവർച്ച; കള്ളനെ പിടികൂടി നാട്ടുകാർ

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവർച്ച; കള്ളനെ പിടികൂടി നാട്ടുകാർ