മഴ കനത്തതോടെ പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പുയർന്നു; ജാഗ്രതാ നിർദേശം

മഴ കനത്തതോടെ പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പുയർന്നു; ജാഗ്രതാ നിർദേശം