4. Improvisation, Episode Four: Development Of Rhythmic Skills