പച്ചവെള്ളം ചൂടായി, സഭയിൽ തിളച്ച് മറിയുന്നു

പച്ചവെള്ളം ചൂടായി, സഭയിൽ തിളച്ച് മറിയുന്നു