തമിഴ്നാട് കരൂരിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ച ടാങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു.

തമിഴ്നാട് കരൂരിൽ മൂന്ന് തൊഴിലാളികൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് മരിച്ച ടാങ്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടുമൊരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു.