അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കൽ ശ്രമകരമോ?

അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കൽ ശ്രമകരമോ?