റഷ്യൻ താരങ്ങളെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിര യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ്

റഷ്യൻ താരങ്ങളെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിര യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ്