1932 ഫെബ്രുവരി 24: കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ഒമ്പതാം കേരള സര്‍വാധിപതിയായി എവി കുട്ടിമാളു അമ്മ

1932 ഫെബ്രുവരി 24: കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ ഒമ്പതാം കേരള സര്‍വാധിപതിയായി എവി കുട്ടിമാളു അമ്മ