ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ പാമ്പള്ളി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു

ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ പാമ്പള്ളി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു