ശബരിമലയിലെ പോലീസുകാർക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് നൽകിയ വിവാദ നിർദേശങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു- മിന്നൽ വാർത്ത

ശബരിമലയിലെ പോലീസുകാർക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് നൽകിയ വിവാദ നിർദേശങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു- മിന്നൽ വാർത്ത