Khóa bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cố vấn về khởi nghiệp ĐMST tại Hải Phòng