rephrase.ai team

<p>L tor R: Ashray Malhotra, Nisheeth Lahoti, Shivam Mangla</p>