കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച കരംപിരിവിൽ കേരളത്തിന് പ്രതിഷേധമില്ലേ?

കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച കരംപിരിവിൽ കേരളത്തിന് പ്രതിഷേധമില്ലേ?