തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ RMOയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു- മിന്നൽ വാർത്ത

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ RMOയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു- മിന്നൽ വാർത്ത