രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചു

രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചു