ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു