വിമതരെ തള്ളി എല്‍ജെഡി ദേശീയ നേതൃത്വം

വിമതരെ തള്ളി എല്‍ജെഡി ദേശീയ നേതൃത്വം