'അപ്പോഴേ പറ‍ഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ടാ പോരണ്ടാന്ന്'. വിജയാവേശത്തില്‍ ഖത്തറിലെ ബ്രസീൽ ആരാധകർ

'അപ്പോഴേ പറ‍ഞ്ഞില്ലേ പോരണ്ടാ പോരണ്ടാന്ന്'. വിജയാവേശത്തില്‍ ഖത്തറിലെ ബ്രസീൽ ആരാധകർ