കാട്ടാനയ്ക്കും കുട്ടിയാനയ്ക്കും പാളം മുറിച്ച് കടക്കാൻ ട്രെയിൻ നിർത്തി ലോക്കോപൈലറ്റുമാർ

കാട്ടാനയ്ക്കും കുട്ടിയാനയ്ക്കും പാളം മുറിച്ച് കടക്കാൻ ട്രെയിൻ നിർത്തി ലോക്കോപൈലറ്റുമാർ