വ്യാപാരിയെ കൊന്ന് വെട്ടിനുറുക്കി അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ തള്ളി; യുവാവും പെൺകുട്ടിയും പിടിയിൽ

വ്യാപാരിയെ കൊന്ന് വെട്ടിനുറുക്കി അട്ടപ്പാടി ചുരത്തിൽ തള്ളി; യുവാവും പെൺകുട്ടിയും പിടിയിൽ