42 സെക്കന്‍ഡ് 46 പേരുകള്‍.. റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി ഷാരൂണ്‍

42 സെക്കന്‍ഡ് 46 പേരുകള്‍.. റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കി ഷാരൂണ്‍