ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‍ലറ്റിക് ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തുടങ്ങും

ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‍ലറ്റിക് ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തുടങ്ങും