'സമാധാനപരമായി കൂടിച്ചേരാം'; തായ്‍വാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്

'സമാധാനപരമായി കൂടിച്ചേരാം'; തായ്‍വാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്