ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്ന പ്രമുഖർ അടക്കം കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്ന പ്രമുഖർ അടക്കം കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടില്ല