പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ പകപോക്കല്‍; പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു

പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ പകപോക്കല്‍; പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു