'കോൺഗ്രസിന് മൃദുഹിന്ദു സമീപനമില്ല' - കെ.സി വേണുഗോപാല്‍

'കോൺഗ്രസിന് മൃദുഹിന്ദു സമീപനമില്ല' - കെ.സി വേണുഗോപാല്‍