ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ് മടങ്ങിയെത്തി, അന്തോണിച്ചനെ കണ്ട് തറവാട്ടിലേക്ക്

ചെറിയാന്‍ ഫിലിപ്പ് മടങ്ങിയെത്തി, അന്തോണിച്ചനെ കണ്ട് തറവാട്ടിലേക്ക്