പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇന്നോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപിക്കും

പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇന്നോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപിക്കും