ഷാജ് കിരൺ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയി, ഇനി വിജേഷ് പിള്ളയുടെ കാലം!

ഷാജ് കിരൺ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആയി, ഇനി വിജേഷ് പിള്ളയുടെ കാലം!