ലാ പാൽമ ദ്വീപിൽ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം: പതിനായിരങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു

ലാ പാൽമ ദ്വീപിൽ അഗ്നിപർവത സ്ഫോടനം: പതിനായിരങ്ങൾ പലായനം ചെയ്തു