വൃദ്ധനായ കടയുടമയെ ആക്രമിച്ച് ആറായിരത്തിലേറെ രൂപയുടെ സിഗരറ്റുമായി യുവാവ് കടന്നുകളഞ്ഞു

വൃദ്ധനായ കടയുടമയെ ആക്രമിച്ച് ആറായിരത്തിലേറെ രൂപയുടെ സിഗരറ്റുമായി യുവാവ് കടന്നുകളഞ്ഞു