ഇന്ത്യൻ 'കോൺഗ്രസ്' ലീഗിന് തുടക്കം; കപ്പിനായി തരൂരും ഗെഹ്ലോട്ടും- വക്രദൃഷ്ടി

ഇന്ത്യൻ 'കോൺഗ്രസ്' ലീഗിന് തുടക്കം; കപ്പിനായി തരൂരും ഗെഹ്ലോട്ടും- വക്രദൃഷ്ടി