Laparoscopic Nephrectomy

This video demonstrates Laparoscopic Nephrectomy Surgery performed by Dr. R. K. Mishra at World Laparoscopy Hospital