ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു; സ്‌കൂള്‍ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ഓട്ടോയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ജോലിയില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു; സ്‌കൂള്‍ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ ഓട്ടോയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു