മോദി താമസിക്കുന്ന വില്ലാര്‍ഡ് ഇന്റര്‍ കോണ്ടിനെന്റല്‍ ഹോട്ടലും അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രവും

മോദി താമസിക്കുന്ന വില്ലാര്‍ഡ് ഇന്റര്‍ കോണ്ടിനെന്റല്‍ ഹോട്ടലും അമേരിക്കന്‍ ചരിത്രവും