വിഷപ്പുകയ്ക്ക് എന്നറുതിയുണ്ടാകും?

വിഷപ്പുകയ്ക്ക് എന്നറുതിയുണ്ടാകും?