ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ നേതൃമാറ്റം; മുഹമ്മദ് റിയാസ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയും

ഡിവൈഎഫ്ഐയിൽ നേതൃമാറ്റം; മുഹമ്മദ് റിയാസ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിയും