പാമ്പു പിടിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ രീതി എന്ത് ?

പാമ്പു പിടിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ രീതി എന്ത് ?