അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾ | Minnal Vartha

അനധികൃത നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾ | Minnal Vartha