പറമ്പിക്കുളം ഡാമിന്റെ തകർന്ന ഷട്ടർ നന്നാക്കുന്ന നടപടി വൈകും

പറമ്പിക്കുളം ഡാമിന്റെ തകർന്ന ഷട്ടർ നന്നാക്കുന്ന നടപടി വൈകും