ക്വാഡിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടി ഇന്തോ - പസഫിക് മേഖലയിലെ പുതിയ സഖ്യത്തിന് തുടക്കമായി . ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തമായ സ്വാധീനത്തിന് ബദൽ തീർക്കാൻ അമേരിക്ക. കാണാം

ക്വാഡിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടി ഇന്തോ - പസഫിക് മേഖലയിലെ പുതിയ സഖ്യത്തിന് തുടക്കമായി . ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈന ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തമായ സ്വാധീനത്തിന് ബദൽ തീർക്കാൻ അമേരിക്ക. കാണാം