തദ്ദേശ തനത് ഫണ്ട് ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിർദേശം എതിർത്ത് മന്ത്രി എംവി ഗോവിന്ദൻ

തദ്ദേശ തനത് ഫണ്ട് ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന നിർദേശം എതിർത്ത് മന്ത്രി എംവി ഗോവിന്ദൻ