دانشجویان علوم پزشکی شیراز: زن، زندگی، آزادی؛ مرد، میهمن، آبادی