«قرار ما هر شبه فکر نکنید امشبه» شعار مردم در جنت‌آباد