جابه جایی فرماندهان امنیتی ؛ برای مقابله با نفوذ و توقف افشاگری