«مرگ بر دیکتاتور» شعار شبانه معترضان در گوهردشت و پونک