سخنگوی دبیرکل ملل متحد- همکاری نکردن کشورها مانع کار کمیته‌های حقیقت یاب نمی‌شود