«مرگ بر خامنه‌ای» پاسخ مردم کرمانشاه به شلیک نیروهای سرکوب